Фото без опису

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

у межах детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером 6824482000:06:021:0017 та на прилеглі до неї ділянки для розміщення заводу з виробництва біоетанолу за межами с. Заставці на території Старосинявської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області

Замовник СЕО

Замовник проекту: Виконавчий комітет Старосинявської селищної ради

Юридична адреса: Хмельницька обл., Старосинявський р-н,

смт Стара Синява, вул. Івана Франка, буд. 8

Email: inbox@starosynjavska-gromada.gov.ua

Інвестор проекту: ТОВ «ЮРВЕСТ ПЛЮС»

Вид та основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території розроблений згідно Рішення Старосинявської селищної ради «Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки» №7-46/2023 від 14.12.2023

Мета проектування – розміщення заводу з виробництва біоетанолу.

Детальний план території розробляється на підставі таких даних:

У проекті враховано вимоги: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» та ін..       

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до другої і третьої частин статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність не передбачає розміщення об’єктів, які відносяться до першої та другої категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

На основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та наявної містобудівної документації проектом передбачається:

 • визначити відповідність земельної ділянки для запланованої діяльності;
 • оцінити ступінь впливу проектованого об'єкта на використання суміжних земельних ділянок;
 • уточнити параметри існуючих споруд та прилеглих до них територій;
 • визначити межі зон впливу проектованого об'єкта;
 • обґрунтувати можливість розміщення об'єкта в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації.

Детальним планом території в межах земельної ділянки з кадастровим номером 6824482000:06:021:0017 передбачається розміщення заводу з виробництва біоетанолу.

До складу проекту детального платну території входить пояснювальна записка та графічні матеріали.

Пояснювальна записка визначає: підстави для розробки детального плану території, природні умови, характеристику рельєфу ділянки, соціально-економічні і містобудівні умови, оцінку існуючої ситуації, стан навколишнього середовища, використання території та її характеристики, транспорт, планувальні обмеження, розподіл території за функціональним використанням, пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, передбачені для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та збереження культурної спадщини, переважні, супутні та допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження, розміщення основних об’єктів обслуговування, транспорт і вулично-дорожню мережу, розміщення автостоянок, інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, інженерну підготовку та інженерний захист території, використання підземного простору; систему протипожежного захисту, комплексний підхід та благоустрій території, містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища, основні техніко-економічні показники.

До графічних матеріалів входять:

1. Схема розташування території у планувальній структурі Старосинявської селищної ради. М1:5000;

2. План існуючого використання території суміщений з опорним планом та схемою існуючих планувальних обмежень М1:1000;

3. Проектний план суміщений зі схемою проектних планувальних обмежень, планом червоних ліній та схемою організації руху транспорту та пішоходів. М 1:1000. Креслення поперечних профілів вулиць. М1:100 (М1:200);

4. Схема інженерної підготовки та вертикального планування. М 1:1000;

5. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору. М1:1000;

6. Схема інженерно – технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони). М 1:1000.

Загальна площа ділянки, щодо якої здійснюється детальне планування – 18,0 га.

Кадастровий номер земельної ділянки - 6824482000:06:021:0017.

З північнї сторони територія земельної ділянки межує з прибережними територіями річки Іква (прибережна захисна смуга не накладає обмежень у використанні земельної ділянки). Зі східної та південної сторін земельна ділянка межує з смугами відведення районних автомобільних доріг місцевого значення С-231505 ((Старий Остропіль - Вовковинці) - (Стара Синява - Нова Синявка)) та С-231516 (Заставці - Ілятка) відповідно. З західної сторони – з територіями сільськогосподарського призначення.

Конфігурація ділянки, має неправильну форму близьку до прямокутної (орієнтовна довжина 530 м, ширина в межах 320 – 400 м).

В межах земельної ділянки, щодо якої здійснюється детальне планування, розміщуються закинуті території колишнього господарського двору (наявні залишки та руїни колишніх будівель та споруд).

Ймовірні наслідки:

На основі комплексної оцінки території та намірів інвестора, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо розміщення в межах існуючої земельної ділянки підприємства з переробки сільськогосподарської продукції – заводу з виробництва біоетанолу з допоміжними об’єктами та спорудами. (Детальний розподіл території та варіант планувальної структури наведено у графічних матеріалах).

З метою всебічного ґрунтовного аналізу та об’єктивних висновків проведено огляд в натурі території проектування.

Планувальні рішення детального плану території прийняті з урахуванням намірів забудови об’єкта відповідно до вимог санітарних, протипожежних норм, природоохоронного законодавства, нормативів екологічної безпеки та принципів раціонального природокористування.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів на навколишнє середовище є вплив від самого процесу виробництва.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Відповідно до регіональної схеми формування екомережі Хмельницької області затвердженої рішенням Хмельницької обласної ради №37-7/2016 від 28.08.2016 року територія ділянки проектування знаходяться поза межами структурних елементів екомережі Хмельницької області.

На північ від земельної ділянки протікає р. Іква, яка відноситься до малих річок Хмельницької області. Прибережна захисна смуга становить 25 м. Відповідно до графічних матеріалів прибережна захисна смуга не накладає обмежень на використання земельної ділянки.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія на яку розробляється детальний план території розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернативні варіанти забудови території розглядалися інвестором на етапі отримання дозволу на розроблення детального плану території, в результаті чого було вирішено, що запропоновані проектні рішення є оптимальним варіантом для замовника та інвестора.

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення об’єкта та техніко-економічних обґрунтувань з урахуванням найбільш економного використання території, а також соціально-економічного розвитку району.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування об’єкта, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

 • дотримання відповідних нормативних документів при проектуванні та будівництві об’єкта;
 • ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
 • планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території, влаштування очисних споруд.
 • охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 • зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 • характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 • опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 • заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 • обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 • заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 • резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Замовник проекту: Виконавчий комітет Старосинявської селищної ради

Інвестор проекту: ТОВ «ЮРВЕСТ ПЛЮС»